Domáca Cirkev Hnutia Svetlo-Život Stará Ľubovňa

Slovo národného moderátora o. Petra Komanického

Milovaní,
po prežívaní roka viery a jubilejného výročia príchodu solúnskych bratov sv. Cyrila a sv. Metóda k našim predkom, sme vstúpili do roku zasvätenom Sedembolestnej Panne Márii, patrónke Slovenska.

Prežívame časy, kedy sme svedkami nových zápasov svetla a tmy vo svete, ale i v našich osobných životoch.  Pôvodca a otec lži, opäť prichádza so svojimi klamstvami vo veľkom rozmere, ktorý sa týka celej Európy ba sveta. Po minulom storočí totalít a nacionalizmu, prichádza s novou kartou zasievania nepriateľstva ako koreňa smrti. Tentokrát sa nesnaží ani tak postaviť národy proti sebe, lebo tieto sa už poučili z fašizmu, stalinizmu, maoizmu, komunizmu a snažia sa byť na toto nepriateľstvo voči sebe viac-menej obozretné, ale rozdúchava chaos a nepriateľstvo medzi človekom v jeho základnom povolaní, ktoré dostal od Boha, keď bol stvorený ako muž alebo žena. Človek je nešťastný, hľadá sa, kým je. Keďže to nevie, nemá radosť, ktorú potrebuje k životu. Keďže túto radosť hľadá mimo Boha upadá do väčšieho chaosu a ničenia, stáva sa šíriteľom kultúry smrti. Preto vnímajme tento rok Sedembolestnej Panny Márie ako výzvu. Mária je Matkou Cirkvi, matkou všetkých ľudí. Ako jej osoba zapadá do toho všetkého čo prežíva dnešný svet? Čo nám môže Ona povedať do našich problémov, keď mnohí muži či ženy odmietajú svoju identitu, kedy človek hľadá lásku proti svojej prirodzenosti, kedy dospelý človek plánuje stiahnuť do antropologického chaosu už malé deti a presviedčať ich o tom, že majú pochybovať o sebe a iných; kedy je zavlečený do víru klamstiev a tieto klamstvá zámerne či neuvedomene šíri?

Mária je Matkou – teda tou, ktorá šíri život, ktorá je na neho otvorená a ho plodí. Treba sa nám zahľadieť na ňu, aby nám to dodalo odvahu a chuť byť nositeľmi života ako ona. Treba sa nám k nej primknúť, aby sme vedeli, že sme milovaní a mali silu a chuť milovať ako ona hlavne tých, ktorí tú lásku hľadajú, tých, ktorí sú ponorení do tmy a do lži, ktorí sú nešťastní. To, že cítime tlak zla nás musí vyburcovať nie k nepriateľstvu, ale ešte k väčšej láske k „strateným bratom a sestrám“. Preto je naliehavá nová evanjelizácia, preto je potrebná kvalitná formácia, preto je nevyhnutná služba (diakonia) a to všetko v jednote spoločenstva.

Prežili sme sviatok Obetovania Pána (Stretnutie Pána so Simeonom), ktorý sme v oáze slávili ako Deň svetla. O. F. Blachnický v duchu Cirkvi o tomto sviatku pripomína, že Kristus je tým Svetlom na osvietenie pohanov, ktorého symbolom je aj svieca, ktorá sa v tomto dni posväcuje. Vo svetle stále väčšieho tápania dnešného sveta sa stále viac ukazuje naliehavosť spoznávania Krista ako Svetla a jeho prinášania tomuto svetu.

Deň svetla je hranicou, kedy je za nami čas post-oázy a pred nami čas pre-oázy. Pripomína nám to, že čas neúprosne odkrojuje z behu nášho života. Táto skutočnosť kladie pred nás otázku či prežívame Boží čas, či je to čas môjho rodenia sa na novo, čas, ktorého Pánom je Ježiš. Mnohokrát sme totiž ochotní dať Kristovi skoro všetko, len čas si nechávame. Ak nedám Bohu svoj čas, potom je to vlastne znak toho, že som (aspoň v niečom) ešte sám sebe pánom a sú oblasti, kde si riadim život sám. Dokonca ak to takto robím s hodnotou času, vyvstáva otázka či je môj život vôbec vedený Kristom, či to nie je iba teória. To, že to tak mnohokrát je, presviedčame sa vo chvíľach, keď hovoríme: „Áno, je to dobrá vec, bolo by dobré tam ísť, pomôcť, urobiť to, zúčastniť sa, navštíviť, stretnúť sa, zapojiť sa, prežiť to…, ale…“

Preto nám Ježiš neustále pripomína to, čo Nikodémovi: „Musíte sa znova narodiť“ (Jn 3,7). Toto „musíte“ neznamená, že to máme urobiť sami svojou silou, ale nechať Boha, aby to s nami vykonal; aby vstúpil a premenil ma, ako to On vie a chce. Mám ho prosiť,  aby mi ukázal, čo mám v tomto urobiť ja a vidieť to, čo chce urobiť On. Je to odpoveď na jeho volanie aby sa mohol začať proces záchrany. Toto narodenie na novo začína u každého z nás osobne a prechádza aj do obrody spoločenstva (rodiny či skupiny). Tento Boží čas sa začína vernosťou  20 minútam vyhradených na modlitbu a sv. písmo, či 45 minútam na sv. omšu, 1,5 hodine danej Bohu týždenne pri stretnutí malej skupinky, 3 hodinách na stretnutie kruhu raz za mesiac, či mesačnom manželskom dialógu, 4 dní počas roka na duchovnú obnovu, oázu modlitby, deň spoločenstva, 15 dní v lete, dávaní času na rozhovor s deťmi, bratmi a sestrami, a pod. Je to čas bytia v Božích záležitostiach buď osobne s ním, alebo v spoločenstve bratov a sestier zhromaždených okolo Krista. Každú chvíľu, ktorú Bohu dáme, On nesmierne požehnáva. Tomu nás učí aj Mária, ktorá bola celá Bohu k dispozícii.

Je pred nami čas, ktorý môže byť pre nás požehnaný, alebo nie. O tom rozhodneme my; ja, ty, každý z nás. V r. 2014 si pripomenieme 35 rokov od prvej oázy na Slovensku.

Preto pozývam celé Hnutie Svetlo-Život na Slovensku na národný deň spoločenstva, ktorý sa uskutoční v rámci kongregácie zodpovedných v nedeľu 6.4.2014 v Šaštíne pri nohách Patrónky Slovenska (namiesto avízovaného miesta v Lomnej – miesta prvých oázových rekolekcií na Slovensku). Pozývam na toto pútnické miesto aj zodpovedných za spoločenstvá na Kongregáciu zodpovedných od piatku 4.4.2014. Chceme byť všetci pri Márii, či ako svadobčania v Káne Galilejskej, či ako spoločníci stojaci pod krížom.

Chceme sa na kongregácii a dni spoločenstva povzbudiť, podeliť i zamyslieť k čomu nás Boh pozýva celé hnutie v ďalšom čase. Najmä je potrebné brať do úvahy znaky času a výzvy Cirkvi dnes: znovu sa narodiť a radostne ohlasovať evanjelium podľa vzoru sv. Cyrila a Metóda pod ochranou Sedembolestnej Panny Márie, ktorá je Matkou života a rodiny.

Okrem tejto udalosti sa blíži 27.4.2014 – deň svätorečenia blahoslaveného pápeža Jána Pavla II. apoštola Božieho milosrdenstva. Využime túto možnosť byť pri v srdci Cirkvi osobne. Ján Pavol II. bol veľkým priateľom Hnutia Svetlo-Život a určite aj teraz je jeho mocným orodovníkom. Ak nedokážeme zorganizovať vlastnú skupinu za Hnutie zo Slovenska, pripojme sa k farským či iným skupinám.

Touto výzvou chcem povzbudiť taktiež k organizovaniu a k účasti na letných rekolekciách; buď 15-dňových či kratších, tematických. Je čas prípravy na ne skrze modlitbu i organizačným zabezpečením podmienok. Vrúcna vďaka tým, ktorí sa aktívne angažujete v tejto oblasti.

Okrem 15-dňových rekolekcií plánujeme aj nejaké tematické rekolekcie alebo špecializované (ORAR1° – oázové rekolekcie animátorov rodín, ORDR DC 2° – oázové rekolekcie diakonie rekolekcií dom. cirkvi,  ORDŽ – oázové rekolekcie diakonie života). Veríme, že nám pomôžu sa posunúť v našej službe a formovaní diakonií ďalej.

Milovaní, verím, že prijmete tieto moje slová tak, ako vám ich píšem: s láskou a nádejou, že v Božej moci môžeme spoločne hľadať a plniť Božiu vôľu. Veľmi sa teším na stretnutie s vami všetkými.

o. Peter Komanický, NM HSŽ

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *