Domáca Cirkev Hnutia Svetlo-Život Stará Ľubovňa

O nás

Naše rodinné spoločenstvo Domáca Cirkev Stará Ľubovňa je rodinnou vetvou „oázového“ Hnutia Svetlo-Život na Slovensku.

Toto rodinné spoločenstvo tvorí 34 rodín, ktoré sa stretávajú v 8 kruhoch. Jeden kruh tvorí 3-5 rodín, ktoré sa stretávajú zvyčajne jedenkrát mesačne v jednej z rodín.

Spoločenstvo má zodpovedný moderátorský pár a animátorské páry, ktoré sú zodpovedné za jednotlivé kruhy rodín. Tieto sa stretávajú na animátorských formačno-modlitebných stretnutiach a pripravujú spoločné stretnutia rodín a formačné rekolekcie rodín. Moderátorský pár reprezentuje oblasť na celoslovenských stretnutiach hnutia. Tak moderátorský pár, ako aj animátorské páry, sú volené rodinami.

Každomesačné stretnutia rodín sú dôležité pre naše manželstvá, rodiny ako aj pre život našich kruhov. Kruhy pracujú v ročných cykloch. Mesačné stretnutia kruhov sú od septembra do júna. Ich priebeh tvorí: delenie sa životom, modlitba – napr. delenie sa Evanjeliom, formácia a delenie sa praktizovaním záväzkov. Tieto záväzky slúžia k budovaniu jednoty v manželstve i rodine ako i k rastu manželskej duchovnosti. Nie sú cieľom, ale prostriedkom k cieľu.

Záväzky – prostriedky:

  • každodenná osobná modlitba (stánok stretnutia – stretnutie osoby človeka s Osobou Boha)
  • pravidelné stretnutie s Božím slovom
  • každodenná manželská modlitba
  • každodenná rodinná modlitba
  • manželský dialóg raz za mesiac
  • regula života (systematická práca nad sebou, svojím manželstvom i rodinou)
  • účasť aspoň raz v roku na formačných duchovných cvičeniach

Rodiny nášho spoločenstva sa stretávajú na Dni spoločenstva, na rodinných sv. omšiach, ktoré sa konajú raz mesačne, na krížovej ceste rodín v Kvetnú nedeľu a iných spoločných akciách a aktívne sa zapájajú do služieb farnosti.